Logo
a

Schoolstraat 35, 3670 Oudsbergen

+32 474 91 03 76

petra@meertensgielen.be

Boek een afspraak

Algemene voorwaarden

Petra Gielen : BE0705 755 469

Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van onze ereloonvoorstellen, overeenkomsten en diensten.
 2. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk afgeweken worden.
 3. Door de aanvaarding van huidig document stemt de opdrachtgever uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in met deze voorwaarden.
 4. De ereloonvoorstellen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Ieder nieuw voorstel doet alle vorige teniet.
 5. Diensten die niet voorkomen in het ereloonvoorstel zijn niet inbegrepen.
 6. Er wordt een overeenkomst gesloten door het bevestigen van het ereloonvoorstel.
 7. Het ereloon is opeisbaarheid volgens het ereloonvoostel en volgens vordering van der opdracht.
 8. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum, contant op onze maatschappelijke zetel of door storting op onze bankrekening.
 9. Protest tegen een factuur dient te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven. Protesten buiten deze termijn worden geacht laattijdig te zijn en dus ongegrond.
 10. Ieder aan de architect verschuldigd bedrag dat niet betaald is binnen deze termijn, wordt automatisch en van rechtswege met 10% verhoogd als forfaitaire schadevergoeding en zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de termijn. Tevens en onder dezelfde voorwaarden is een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd.
 11. De architectenopdracht is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 12. De architect is niet verantwoordelijk voor de gebeurlijke fouten en/of vertragingen van de andere bouwpartners.
 13. Na bevestiging van het ereloonvoorstel, wordt een architectuurovereenkomst ondertekend.
 14. Verbreking van de opdracht is mogelijk door beide partijen volgens de voorwaarden opgenomen in de architectuurovereenkomst.
 15. Alle betwistingen in de ruime zin van het woord; met betrekking tot huidige overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel.